CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GIỚI THIỆU

 1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người đăng ký trở thành thành viên trên trang web https://vbds.com.vn/ những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT và người sử dụng khác (sau đây gọi chung là "Người dùng"), chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý các thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Người dùng trong quá trình Người dùng tương tác với trang web https://vbds.com.vn/ Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web https://vbds.com.vn/ và các sản phẩm/dịch vụ do BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT cung cấp cho Người dùng trên trang web https://vbds.com.vn/.
 2. Thông qua việc xác nhận tạo tài khoản, xác nhận đăng ký để được tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ hoặc hình thức xác nhận khác trên trang web https://vbds.com.vn/. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Theo đó, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng như trình bày tại phần dưới đây.

 

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân cơ bản: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; địa chỉ nhà riêng; số CMNN/CCCD/Hộ chiếu; email cá nhân; dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu phản ánh hoạt động của cá nhân trên trang web https://vbds.com.vn/ bao gồm số lần truy cập trang web https://vbds.com.vn/ số liên kết mà Người dùng nhấp vào, những thông tin khác liên quan đến việc Người dùng kết nối đến VBDS, thông tin thanh toán…
 2. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ Người dùng chỉ khi Người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT và đồng ý để BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT thu thập và xử lý thông tin. Người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên việc từ chối đó có thể hạn chế Người dùng sử dụng một số tính năng trên trang web https://vbds.com.vn/ hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT cung cấp và Người dùng hoàn toàn chấp nhận điều này.
 3. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:
  1. Người dùng tạo tài khoản để sử dụng trang web https://vbds.com.vn/ đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà BẤT ĐỘNG SẢN VIỆTcung cấp, tham gia khảo sát trực tuyến, truy cập web,…
  2. Người dùng yêu cầu BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT hỗ trợ khắc phục các vấn đề đang gặp phải khi sử dụng trang web https://vbds.com.vn/ sử dụng các sản phẩm/dịch vụ mà BẤT ĐỘNG SẢN VIỆTcung cấp hoặc hỗ trợ các vấn đề khác thông qua tính năng hỗ trợ Người dùng trên trang web, qua email hay qua điện thoại. 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Người dùng đồng ý cho BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sử dụng và/hoặc xử lý thông tin của Người dùng cho các mục đích:

  1. Xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Người dùng;
  2. Hỗ trợ/giải đáp các thắc mắc/xử lý phản ánh về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người dùng khi đăng ký;
  3. Xác minh tài khoản Người dùng và các giao dịch của Người dùng trên trang web https://vbds.com.vn/;
  4. Quản trị liên kết của Người dùng với BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT thông qua việc BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn, số điện thoại hoặc các phương tiện khác;
  5. Phân tích, nghiên cứu hành vi của Người dùng để cải thiện dịch vụ của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;
  6. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  7. Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất trên trang web của VBDS, thực hiện các khảo sát Người dùng, các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT khi người dùng đăng ký nhận tin quảng cáo;
  8. Bất kỳ mục đích nào khác nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

 

PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG QUẢN LÝ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc cung cấp bản sao thông tin cá nhân

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và tự kiểm tra và cập nhật các thông tin cá nhân. Người dùng có quyền yêu cầu BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hay cung cấp bản sao thông tin cá nhân của mình bằng gửi yêu cầu đến email

 1.  
 2. Rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý cho BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Người dùng đã đưa ra trước đó bằng cách gửi yêu cầu cho BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT qua email contact@vhv.vn hoặc số điện thoại 0976854688. Người dùng cần lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa Người dùng và BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT cần xóa tài khoản, xóa dữ liệu hay chấm dứt hợp đồng với Người dùng. Khi nhận được yêu cầu, quản trị viên của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ xác thực người yêu cầu là đúng chủ thể của tài khoản, dữ liệu đó bằng điện thoại hoặc email trong thời gian tối đa là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu, sau khi xác thực xong quản trị viên của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ tiến hành xóa tài khoản, dữ liệu được yêu cầu trong thời gian chậm nhất là 48 giờ kể từ khi xác thực xong.

  3. Khiếu nại các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ nỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng.  

THỜI GIAN LƯU TRỮ, BẢO VỆ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết với hoạt động của BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT, hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy bỏ/rút lại sự đồng ý cho BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT xử lý thông tin, hoặc thời điểm khác theo quy định pháp luật.
 2. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi bị đánh cắp, tiết lộ, sử dụng trái phép, thay đổi hay phá hủy trái phép bằng cách lưu trữ thông tin cá nhân theo các quy định BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT thiết lập.
 3. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ nỗ lực một cách tốt nhất để bảo vệ thông tin Người dùng theo Chính sách bảo mật này và theo quy định pháp luật. Trong trường hợp, BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT phát hiện các thông tin của Người dùng bị tiết lộ trái phép bởi hoạt động tin tặc với ý đồ xấu mà không xuất phát từ lỗi cố ý trong trách nhiệm bảo mật của VBDS, BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo về việc thông tin bị tiết lộ trái phép cho Người dùng.
 4. Người dùng không chia sẻ các thông tin liên quan đến việc đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu, email khôi phục tài khoản,… của Người dùng với bất cứ người nào khác và có các biện pháp bảo vệ các thông tin này. BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự rò rỉ thông tin của Người dùng xuất phát từ việc Người dùng không tự áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT có thể cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi có sự thay đổi chính sách, BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT sẽ thông báo trên trang web https://vbds.com.vn/ cùng với Chính sách bảo mật được cập nhật.